Plan połączenia Fadesa Polnord Polska Sp. z o.o. ze spółką zależną Osiedle Innova Sp. z o.o.
02.03.2022

Spółka Fadesa Polnord Polska Sp. z o.o. („FPP”, „Spółka Przejmująca”) niniejszym informuje, że w dniu 28.02.2022 r. pomiędzy FPP a spółką zależną tj. Osiedle Innova Sp. z o.o. („Osiedle Innova”, Spółka Przejmowana”), w której FPP posiada 100% udziałów, został uzgodniony oraz podpisany plan połączenia spółek („Plan połączenia”).

Osiedle Innova Sp. z o.o. w ramach Grupy Kapitałowej FPP jest odpowiedzialna za projekty Osiedle Innova, Apartamenty Innova I, Apartamenty Innova II oraz Apartamenty Innova III.

Połączenie zostanie dokonane przez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej Osiedle Innova na Spółkę Przejmującą FPP zgodnie z art. 492 § 1 pkt 1 KSH, bez podwyższenia kapitału zakładowego w Spółce Przejmującej.

W wyniku połączenia, FPP wstąpi z dniem połączenia we wszystkie prawa i obowiązki Osiedle Innova, w szczególności FPP stanie się stroną wszelkich umów zawartych przez Osiedle Innova przed dniem połączenia oraz przejmie jej zobowiązania wobec klientów.

Podstawę dokonania połączenia stanowić będzie uchwała Zgromadzenia Wspólników Spółki Przejmowanej.

Połączenie nastąpi z dniem wpisania połączenia do Krajowego Rejestru Sądowego. Jednocześnie, zgodnie z treścią art. 493 § 1 i 2 KSH, wpis ten wywoła skutek wykreślenia Spółki Przejmowanej z rejestru bez przeprowadzenia postępowania likwidacyjnego.

Od momentu połączenia całość dotychczasowych działań operacyjnych będzie kontynuowana w ramach struktur Fadesa Polnord Polska Sp. z o.o.

Treść Planu Połączenia umieszczona została w linku poniżej.

https://fadesapolnord.pl/media/_2022/20220228-plan-polaczenia.pdf

 

Wyszukiwarka
Mieszkań
Ilość pokoi
Piętro
Powierzchnia zakres